قصد ما ساخت آثاری هدفمند برای مخاطبان و کسب و کار شماست.

هیوا از سال ۱۳۹۵ و بواسطه پیشینه غنی اعضای خود، با خلاقیت اجرایی بی حد و مرز و نوآورانه توانسته فصل مشترکی از مهارت و توانمندی در ارتباط با واحدهای روابط عمومی، بازاریابی، و تبلیغات شرکت ها، سازمان ها، و موسسات، خلق کند.

راهکارها و خدمات ما توان پیشرفتی خردمندانه و فرصتی تازه برای دگرگونی و شکوفایی کسب‌وکار و برند شما هستند.

در آژانس تبلیغاتی هیوا همواره سعی داریم با جمع‌آوری و آنالیز داده‌های آماری، بینشی جامع از رفتار مشتری در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم در ساخت محتوا و اجرای کمپین‌های تبلیغاتی با بهره‌گیری مبتکرانه از فرهنگ و تکنولوژی، ارتباطی ناگسستنی و بر پایه ارزش آفرینی دوجانبه میان برند شما و زندگی مردم ایجاد کنیم.

کمپین‌های تبلیغاتی و تولیدات هیوا برند را به مصرف‌کننده، مصرف‌کننده را به جامعه، و جامعه را به جهان پیرامونش نزدیکتر می‌کنند.

ساخت روابطی اینچنین ناگسستنی مابین مصرف‌کننده و برند از طریق خط مشی و ظرفیت‌های گوناگونی میسر می‌شود که در تمام ارکان آژانس ما جریان دارند.

آژانس تبلیغاتی هیوا راهکاری کامل برای کسب‌وکارهای کوچک و بزرگی است که در پی کسب جایگاهی معنی دار در زندگی مردم هستند.

مشاهده پروژه ها دانلود کاتالوگ خدمات ما

ایده پردازی تبلیغاتی

بــرای خلق یــک ایــده نــاب و قدرتمنــد، الزم اســت همه چیــز از جایــگاه برنــد و مخاطبینــش پردازش شــده و نقــاط اشــتراک و جــذاب شــما و بــازار هدفتــان بررســی شــود. بـا تولد یک ایـده جذاب و تزریقـش بـه برند شما قطعـا تمهیـدات موفقیـت شـما در ارائـه تبلیغـات مورد نظـر بـه جامعـه هـدف، فراهـم خواهـد شـد .گـروه ایـده پـردازی هیـوا، برگرفتـه از اتـاق خالقیـت، همـواره سـعی در ارائــه ایــده هــای تاثیرگــذار و بــه یادماندنــی در ارائــه برندهـا بـه مخاطبیـن مـورد نظـر داشـته اسـت .

دیجیتال مارکتینگ

امـروزه افـراد زیـادی در حـال اسـتفاده از محصـوالت و محتـوای دیجیتـال در فضـای مجـازی هسـتند. واقعیـت ایـن است که تبلیغات اینترنتی و دیجیتال اثربخشی زیادی در تبلیغات امروزی دارد و به همین خاطر از اهمیت و جایگاه ویژه ای در امر تبلیغات برخوردار است . حجم تبلیغات باال با هزینه کم از مهترین آپشن های دیجیتال مارکتینـگ اسـت . اگـر چـه فضـای دیجیتـال امکانـات نامحـدود و بسـیار متنوعـی بازاریابی را در اختیار شـرکتها قـرار داده اسـت، امـا در صـورت عـدم بهرهگیـری هوشـمندانه، ایـن ظرفیـت عظیـم میتوانـد بـه راحتـی تبدیـل بـه تلهای برای تلف شدن زمان، انرژی و هزینه شرکتها در راستای فعالیتهای بازاریابی دیجیتال بینتیجه باشد. اینجاست که نقش شرکتهای مشاور دیجیتال مارکتینگ و فعالیتهای هدفمند و تکنیکهای هوشمندانه این عرصه اهمیت مییابد. شـرکت تبلیغاتی هیوا با تکیه بر تجارب متعدد و بهرهگیری از نیروهای متخصص، توانسته است در اجرای دیجیتال مارکتینگ ، رضایتمندی مشتریان خود را به ارمغان آورد 

خلاقیت در طراحی

هنگامــی کــه بیلبــورد یــا بنــر تبلیغاتــی ویــژه ای را مــی بینیــد و شــما را جــذب خــود مــی کنــد بــدون شــک طراحــی ویــژه و فکــر خالقــی پشــت آن بــوده اســت. اکثــر ســایت هــا، بنرها،بیلبوردهــا و تراکتهــای تبلیغاتــی کــه در اطــراف مــا وجــود دارنــد طرحهــای تکــراری و مشـابهی دارنـد. تبلیغاتـی مـورد توجـه قـرار مـی گیرنـد کـه عـاوه بـر طراحـی گرافیکـی خالق،روانشناســی بازاریابــی و تبلیغــات را بــه همــراه خــود داشــته باشــند.چه بســیارند بیلبوردهـا و بنرهـای تبلیغاتـی کـه بـی توجـه از کنارشـان عبـور مـی کنیـم. رعایـت اصـول طراحـی مبتنـی بـر دانـش بازاریابـی و تبلیغـات بـه ایجـاد طرحهـای موثـر بـر جـذب مشـتری کمـک مـی نمایـد . مـا بـا در اختیـار گرفتـن تجربـه کافـی در امـر طراحـی بیلبـورد ، کتـاب ،مجلـه ، پوسـتر ، کاتالـوگ ، بروشـور و … مـی توانیـم شـما را در جهـت رسـیدن بـه اهـدافتبلیغاتـی تـان یـاری کنیـم.

خدمات چاپ

هـر کسـب و کار و شـرکتی نیازمنـد خدماتـی چاپـی مختلـف اسـت و توجـه بـه کیفیـت ایـن خدمـات، کیفیـت کار آن را نیــز بــاال میبــرد. مشــتریان امــروزه توجــه زیــادی بــه ایــن خدمــات جانبــی دارنــد و صاحبــان کســب و کار بــه چــاپ محصــوالت خــود بــه عنــوان راهــی بــرای جــذب مشــتری نــگاه میکننــد و میــزان بودجــه مصرفــی خــود را بــر حســب آن در نظــر میگیرنــد . انتخــاب کاغــذ مرغــوب ، قیمــت مناســب،بســته بنــدی مناســب بارعایــت اسـتاندارها و دقـت در کیفیـت بـاالی چـاپ انـواع اقـام چاپـی ماننـد کتـاب، مجلـه ، بروشـور ، کاتالـوگ و حتـی بیلبوردهـا و بنرهـای تبلیغاتـی ، از مـواردی هسـتند کـه مـا در انجـام یـک پـروژه چاپـی بـا تیـراژ بـاال ، خـود را ملـزم بــه رعایــت آن میدانیــم و مفتخریــم بــه اینکــه رعایــت تمامــی اســتانداردهای چــاپ ، همــواره تــوام بــا تعهــد و وقتشناســی بــوده اســت . چاپ کتاب ، کاتالوگ ، بروشـور و … در تیراژ باال و با بهترین کیفیت ، از برندهایی نظیر »فروشـگاههای زنجیره رفاه« و »مناطق آزاد کشـور« گوشـه ای از فعالیتهای این شـرکت در حوزه چاپ میباشـد

تولید و پخش آگهی تلویزیونی

تلویزیـون بیشـترین خالقیـت را در اختیـار سـازنده تبلیـغ قـرار مـی دهـد، تـا پیـام خـود را بخوبـی منتقـل کنـد. بـا تبلیغـات تلویزیونـی در زمـان مناسـب، براحتـی مـی توانیـد بـازار هـدف مـورد نظـر را انتخـاب کنیـد. تلویزیـون ضریـب نفـوذ بسـیار باالیـی دارد و از نظـر محـدوده جغرافیایـی، محدودیتـی نـدارد. آمـار نشـان داده اسـت کـه مشـتریان در هنـگام خریـد از فروشـگاه معمـوال بهتریـن گزینـه هـا را نمـی خرنـد. بلکـه آن محصوالتـی را خریـداری مـی کننـد کـه بـا آنهـا آشـنا هسـتند. تبلیغــات تلویزیونــی نقــش مهمــی در آشــنا ســاختن مشــتری بــا محصــول دارد. رنــگ، تصویــر و حرکــت، ترکیبــی فــوق العـاده را تشـکیل داده انـد کـه بـا جـادوی آنهـا هـر مخاطبـی تحـت تاثیـر قـرار مـی گیـرد. بـرای همیـن دلیـل اسـت کـه اخبـار، برنامـه هـا، سـریال هـا، تبلیغـات و هـر آنچـه کـه از ایـن قـاب جادویـی منتشـر مـی شـود، تاثیـر زیـادی بـر روی بیننـده دارد. معمـوال افـراد زیـادی را مـی بینیـم کـه جمـات تبلیغـات تلویزیونـی را تکـرار مـی کننـد و ایـن گویـای قـدرت ایـن رسـانه بـی همتاسـت. واحــد تولیــد و پخــش پیــام هــای بازرگانــی تلویزیونــی شــرکت هیــوا، ضمــن بکارگیــری بهتریــن کنداکتــور موجــود بــرای
پخــش آگهــی مــورد نظــر در شــبکه هــای سراســری و اســتانی صداوســیما، بــا اســتفاده از تجهیــزات مــدرن تلویزیونــی مناســب و بــا تشــکیل گروهــی خــاق و گردهــم آوری کارگردانــان خــوش ســابقه، کوشــیده اســت از توانــی قابــل توجــه نســبت بــه ســایر همــکاران خــود در ایــن زمینــه برخــوردار گــردد.

آگهی و پادکست رادیویی

رادیــو تبلیغــات را بــه راحتــی در اختیــار طیــف زیــادی از مخاطبیــن قــرار میدهد.هرچنــد کــه توجــه بــه ایــن رســانه امــروزه بسـیار کـم شـده امـا بـه لطـف وزن کـم و سـهولت در حمـل و نقـل بـه سـادگی میتـوان آن را بـه مکانهـای مختلـف منتقـل کـرد کـه همیـن امـر سـبب میشـود رادیـو رسـانه ی مناسـبی بـرای تبلیغـات باشـد. تبلیـغ صوتـی در رادیـو بسـیار موثـر تـر از تبلیـغ در روزنامـه هـا و نشـریات اسـت. امـکان انتشـار امـواج رادیویـی تـا فواصـل زیـاد و بسـیار دورتـر از ایسـتگاه فرسـتنده
از رادیـو بسـتر مناسـبی بـرای انتقـال پیـام و تبلیغـات مـی سـازد.به عبـارت دیگـر هیـچ مـرزی بـرای فراکانسـهای رادیوئـی وجـود نـدارد. رادیـو از آن دسـته رسـانه هایـی اسـت کـه بـرای اسـتفاده از آن نیـاز بـه هیـچ گیرنـده یـا دسـتگاه هـای اضافـی
نیســت.تمام آنچــه بــه آن نیــاز داریــد یــک دســتگاه رادیــو اســت. امــروزه بــه لطــف پیدایـش و گســترش اینترنــت امــکان دسترسـی بـه هـر ایسـتگاه رادیویـی در هـر زمـان و مکانـی تنهـا بـا اسـتفاده از اتصـال اینترنتـی بـه راحتـی ممکـن اسـت.
شـرکت هیـوا بـا انتخـاب و بکارگیـری عوامـل حرفـه ای رادیویـی و گوینـدگان مجـرب ، توانسـته اسـت ضمـن ایجـاد جذابیـتصوتـی بـرای مخاطـب ، پیـام برنـد را بـه آسـانی بـه شـنوندگان انتقـال دهـد . خالقیـت در آگهـی رادیویـی ، اسـتفاده از
اسـتودیوی حرفـه ای و سـاخت آگهـی هـای موزیـکال و متنـوع از فعالیـت هـای مـا در حـوزه آگهـی هـای رادیویـی و پادکسـت هـای صوتـی اسـت . ضمـن اینکـه تولیـد محتـوای رادیویـی در فضـای مجـازی نیـز بـه راحتـی قابـل انتشـار اسـت .

تولید مستند صنعتی و تبلیغاتی

مسـتندهای صنعتـی و تبلیغاتـی از رسـانه هـای تبلیغـی بـا کاربرهـای گوناگـون مـی باشـد . ثبـت فراینــد تولیــد کاال یــا ارائــه خدمــات بــه شــکل فیلــم مســتند ، قابلیــت تبلیغــی و معرفــی مهمــی بــرای شــرکت هــای ایجــاد مــی کنــد تــا در مراســم یــا همایشهــای مرتبــط بــا پخــش فیلــم، بــه معرفـی و نمایـش فضـای تولیـد و رونـد ارائـه خدمـات بپردازنـد . ایـن قالـب تبلیغاتـی بیشـتر بـه فیلمسـازی مسـتند نزدیـک اسـت و از قواعـد فیلمسـازی بیشـتر از قواعـد تبلیغـات تبعیـت مـی کنـد . بـه همیـن دلیـل هماننـد فیلـم مسـتند تاثیرگـذاری عمیـق و مانـدگاری در مخاطـب ایجـاد
مـی کنـد . تفـاوت ایـن شـکل مسـتند بـا گـزارش آگهـی در پنهـان بـودن اسـتراتژی تبلیغاتـی در فـرم و سـاختار فیلـم اسـت . شـرایط سـاخت و تولیـد ایـن گونـه از مسـتند بـرای کارخانجـات بـزرگ تولیــدی ، پتروشــیمی هــا و صنایــع تبدیــل نفــت و گاز ، صنایــع غذایــی و خطــوط تولیــد مــواد خوراکـی، پـروژه هـای عمرانـی و سـاختمانی ، مراکـز تجـاری و اقامتـی ، و مجتمـع هـای تفریحـی و ورزشـی و هرگونـه فعالیـت بـزرگ و گسـترده تولیـدی ، بـرای ثبـت و مستندسـازی خـود نیـاز بـه مسـتندهای صنعتـی و تبلیغاتـی در خـور نـام و شـان برنـد و محصولشـان دارنـد .

تولید مستند صنعتی و تبلیفاتی

شرکت تبلیغاتی هیـــــوا بـا تخصـص و تجربـه کافـی در ایـن زمینـه ، بهتریـن امکانـات و نیــروی تخصصــی را در ایــن زمینه برای مشتریانش فراهم مـی کنـد.

 تبلیغات محیطی

تبلیغــات محیطــی همــواره بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن رســانههای تبلیغاتــی مــورد توجـه بـوده اسـت . تبلیغـات در فضـای بـاز مـی توانـد بسـیار خالقانـه باشـد؛ چـرا کـه طبـع آن، جلـب توجـه بیشـتری از سـوی مخاطبـان صـورت میگیـرد. خالقیـت یکـی از امــکان بیشــتری بــرای اســتفاده از چاپ­‌هــای بــزرگ و رنگهــا فراهــم میشــود و بــه المانهـای مهـم در کمپینهـای تبلیغـات محیطـی میباشـد کـه بایـد بـه طـور جـد مـورد توجـه قـرار گیـرد. سـابقه ده سـاله شـرکت هیـوا در اجـرای پروژههـای تبلیغـات محیطـی، دیـدگاه دقیقتـری از ذائقـه مخاطبـان را نسـبت بـه برندهـای تبلیغاتـی ، بدسـت آورده اسـت .

تبلیغات فرودگاهی

بــه جــرات میتــوان فرودگاههــا را تنهــا جایــی دانســت کــه مدیــران، تصمیمگیرنــدگان در حوزههــای مختلــف، صاحبــان مشــاغل مهــم و قشــر متوســط رو بــه بــاالی جامعــه در آن تـردد دارنـد. گاهـی ایـن مسـافران ناگزیـر هسـتند سـاعتها وقـت خـود را در صـف تحویـل بـار، بلیـت و بازرسـیهای امنیتـی سـپری کننـد و ایـن یـک موقعیـت اسـتثنایی بـرای معرفـی و عرضــه کاالهــا و خدمــات اســت. مخاطبــان تبلیغــات در فرودگاههــا را افــرادی تشــکیل میدهنـد کـه چـارهای بـه غیـر از انتظـار و مشـاهده اطـراف ندارنـد، در نتیجـه میـزان واکنـش آنهـا بـه تبلیغـات محیطـی بسـیار بـاال اسـت. از سـوی دیگـر ایـن قشـر نسـبت بـه ایدههـا، خدمـات و کاالهـای جدیـد اشـتیاق بیشـتری نشـان میدهنـد. جالـب اسـت بدانیـد نتایـج یـک تحقیـق نشـان داده اسـت کـه حـدود ۸۵ درصـد از مسـافران، تبلیغـات قـرار گرفتـه در فرودگاه را مشاهده و زمانی را صرف مطالعه آن میکنند و نسبت به محصوالت و خدمات جدیـدی کـه در ایـن تبلیغـات معرفـی میشـود عالقـه نشـان میدهند. شـرکت هیـوا با خلق ایـده هـای جـذاب و اکـران آن در فضـای تبلیغاتـی فـرودگاه هـا ، تاثیـر بسـزایی در جـذب مخاطبـان بـه برندهـا ، داشـته اسـت .

 تبلیغات درون پرواز

مسـافران هواپیمـا در بنـد موقعیـت خـاص پـرواز تـوان چندانـی بـرای حرکـت آزادانـه در محیـط هواپیمـا ندارنـد و بـرای فـرار از یکنواختـی از هرگونـه خـوراک ذهنـی اسـتقبال میکننـد. برخـاف دیگـر رسـانههای تبلیغاتــی، جامعــهی هــدف کنتــرل شــدهای بــر اســاس مقاصــد ســفر (داخلـی و خارجـی) و بـا قـدرت خریـدی باالتـر در اختیـار داریـد. امـکان نمایــش آگهــی تجــاری شــما در گوشــه کنــار جهــان فراهــم اســت و میتوانیــد چهــرهای بینالمللــی از نــام و نشــان تجــاری خــود بســازید.